Všechny mapy

 

Územní plánování

 

Oddělení územního plánování GIS využívá v současné době hlavně k tvorbě Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP). Krajský úřad Ústeckého kraje pořídil v rámci metodické podpory obcí s rozšíženou působností a v zájmu jednotného zpracování ÚAP (potažmo ÚPD) na území kraje datový model ÚAP/ÚPD, ke kterému se přihlásila většina ORP v kraji. Ústecký kraj tak výrazně nad rámec svých zákonem daných povinností poskytl technickou pomoc ORP, která však pořízením tohoto nástroje samozřejmě neskončila.

Níže jsme pro vás připravili galerii mapových aplikací s vizualizovanými daty ÚAP v tematickém členění pro lepší rychlost vykreslování. Galerie je v procesu tvorby a další témata budou přibývat.

 

Životní prostředí

 

Na úseku ochrany přírody jsou nástroje GIS využívány zejména ke zpracování získaných prostorových dat z terénu (výskyt chráněných druhů, chráněná území , ochrana ovzduší atd.), při přípravě mapových podkladů k vyhlášení nových maloplošných zvláště chráněných území, při přípravě péče o ně a v řadě dalších správních i jiných řízení.

 

 

Krizové řízení

 

Jednotlivé geografické vrstvy, databáze a nástroje pomáhají pracovišti krizového řízení v oblasti krizového a havarijního plánování. Jsou cennými informačními zdroji sloužícími k připravenosti kraje a jeho orgánům při  řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, nevojenských i vojenských krizových situací.

 

 

Přeshraniční spolupráce v krizových situacích

 

V současné době Ústecký kraj spolupracuje na Česko-saském přeshraničním projektu s názvem Portál pro informační podporu rozhodování v krizových situacích.
Cílem projektu je příprava informačního portálu, který bude odbornou i laickou veřejnost na české a saské straně hranic informovat o krizových situacích v daném regionu. V průběhu přípravy portálu se uskuteční i společná cvičení záchranných složek, různé semináře, školení a konference. Smyslem je přiblížit činnost záchanných složek na obou stranách hranice.
Výsledkem projektu bude propracovaný informační portál v českém a německém jazyce, který bude sloužit laické i odborné veřejnosti. Portál bude informovat o již existujících krizových situacích, ale nabídne také informace o prevenci i o tom, jak se v případných krizových zachovat. Bude také usnadňovat spolupráci záchranných složek na české i saské straně hranice.

 

Doprava a silniční hospodářství

 

Zde naleznete mapové podklady, využívané zejména odborem dopravy a silničního hospodářství k vlastní činnosti. Jsou to podklady, které zajišťují rychlý přístup k některým ne zcela běžně přístupným informacím jakými jsou informace o komunikacích (značení, staničení, informace o mostních objektech, autobusové zastávky, hlukové zátěže,…)

 

 

Rozvoj kraje a dotace

 

 

Turistika a cestovní ruch

 

 

Zdravotní péče

 

Mapa zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém kraji obsahuje nemocnice, nemocnice následné péče, výjezdové základy zdravotnické záchranné služby, přehled ordinací lékařské pohotovostní služby, hygienické stanice a zdravotní ústavy.
Mapy dostupnosti zdravotnické záchranné služby vychází z „Plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby“ , který stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby místo události na území jednotlivých obcí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut.