Životní prostředí

 

Na úseku ochrany přírody jsou nástroje GIS využívány zejména ke zpracování získaných prostorových dat z terénu (výskyt chráněných druhů, chráněná území , ochrana ovzduší atd.), při přípravě mapových podkladů k vyhlášení nových maloplošných zvláště chráněných území, při přípravě péče o ně a v řadě dalších správních i jiných řízení.