Územní studie

 

Územní studie navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Územní studii pořizuje pořizovatel v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

Územní studii lze využít k územně plánovací činnosti poté co pořizovatel územní studie schválí možnost jejího využití podle § 25 a poté co na základě jeho návrhu dojde ke vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.