Územně analytické podklady ORP

 

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou nástrojem územního plánování, který slouží k soustavnému a komplexnímu zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území kraje. Jejich pořizování vyplývá z § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále „vyhláška“).
ÚAP zahrnují omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměry na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v ÚPD (rozbor udržitelného rozvoje území).

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.