Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochu nebo koridor a stanovit jejich využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutno prověřit („územní rezerva"). Současně s návrhem zásad územního rozvoje se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje dále zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje, vydávají se formou opatření obecné povahy podle správního řádu a jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Pořízení zásad územního rozvoje se řídí §§ 36 – 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKOHO KRAJE PO VYDÁNÍ 1., 2. A 3. AZÚR ÚK

 

Textová část

Úplné znění ZÚR ÚK po vydání 1., 2. a 3. A ZÚR ÚK [PDF, 2,2 MB]

Grafická část

Výkres uspořádání území [PDF, 17,1 MB]

Výkres ploch a koridorů [PDF, 42,7 MB]

Výkres krajin [PDF, 25,6 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací nadmístního významu [PDF, 39 MB]

Schéma č. 1 až 10 [PDF, 44,4 MB]

Koordinační výkres [PDF, 50,2 MB]

Koordinační výkres - příloha [PDF, 10,8 MB]

Kontakt

Ing. Lenka Gallová

gallova.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 365

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám