Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (účinné od 20.11.2011)

 

 

Upozornění na zrušení části Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, které nabyly účinnosti 20. 10. 2011

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu (č. 9 Ao 6/2011 – 261 ze dne 28. května 2014), účinným od 28. 5. 2014, byl zrušen úkol 2) pro územně plánovací činnost obcí a rozhodování v území stanovený ZÚR ÚK pro plochy a koridory velkých větrných elektráren (VVE) - viz příloha č. 1

Pro rychlou orientaci je v příloze č. 2 na str. 47 - 48 (výňatek - Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje - textová část - Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR ÚK) přeškrtnuta a žlutě podbarvena část regulace VVE, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu zrušena.

Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

Opatření obecné povahy

Příloha č. 1 - Návrh (textová část)

Příloha č. 2 - Návrh (grafická část)

          Výkres uspořádání území [PDF, 3,6 MB]

          Výkres ploch a koridorů [PDF, 8,5 MB]

          Výkres oblastí se shodným krajinným typem [PDF, 6,4 MB]

          Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací nadmístního významu [PDF, 8 MB]

Příloha č. 3 - Odůvodnění (textová část)

Příloha č. 4 - Odůvodnění (grafická část)

          Koordinační výkres [PDF, 9,4 MB]

          Koordinační výkres - příloha [PDF, 2,3 MB]

          Výkres širších vztahů [PDF, 2,1 MB]

          Výkres záměrů převzatých bez věcné změny z platných ÚP VÚC do ZÚR ÚK [PDF, 7,8 MB]

Příloha č. 5 - VV ZÚR ÚK na URÚ (textová část)

Příloha č. 6 - VV ZÚR ÚK na URÚ (grafická část)

          Výkres č. 1 [PDF, 7 MB]

          Výkres č. 2 [PDF, 7,5 MB]

          Výkres č. 3 [PDF, 6,1 MB]

          Výkres č. 4 [PDF, 6,4 MB]

          Výkres č. 5 [PDF, 5,5 MB]

          Výkres č. 6 [PDF, 2,8 MB]

          Výkres č. 7 [PDF, 1,8 MB]

          NATURA [PDF, 6,1 MB]

Příloha č. 7 - vypořádání stanovisek uplatněných při společném jednání

Příloha č. 8 - stanovisko MŽP

Příloha č. 9 - vypořádání vyjádření příslušných orgánů sousedního státu

Příloha č. 10 - vypořádání stanovisek uplatněných při veřejném projednání

Příloha č. 11 - rozhodnutí o námitkách uplatněných při veřejném projednání

Příloha č. 12 - vypořádání připomínek uplatněných při veřejném projednání

Příloha č. 13 - vypořádání stanovisek, námitek a připomínek uplatněných po termínu

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám