Všechny mapy

Územní plánování

Oddělení územního plánování gis využívá v současné době hlavně k tvorbě Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP). Krajský úřad Ústeckého kraje pořídil v rámci metodické podpory obcí s rozšíženou působností a v zájmu jednotného zpracování ÚAP (potažmo ÚPD) na území kraje datový model ÚAP/ÚPD, ke kterému se přihlasila většina ORP v kraji.Ústecký kraj tak výrazně nad rámec svých zákonem daných povinností poskytl technickou pomoc ORP, ale která samozřejmě pořízením tohoto nástroje neskončila.

 

Životní prostředí

Na úseku ochrany přírody jsou nástroje GIS využívány zejména ke zpracování získaných prostorových dat z terénu (výskyt chráněných druhů, chráněná území , ochrana ovzduší atd.), při přípravě mapových podkladů k vyhlášení nových maloplošných zvláště chráněných území, při přípravě péče o ně a v řadě dalších správních i jiných řízení.

Krizové řízení

Jednotlivé geografické vrstvy, databáze a nástroje pomáhají pracovišti krizového řízení v oblasti krizového a havarijního plánování. Jsou cennými informačními zdroji sloužícími k připravenosti kraje a jeho orgánům při  řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, nevojenských i vojenských krizových situací.

Přeshraniční spolupráce v krizových situacích

V současné době Ústecký kraj spolupracuje na Česko-saském přeshraničním projektu s názvem Portál pro informační podporu rozhodování v krizových situacích.
Cílem projektu je příprava informačního portálu, který bude odbornou i laickou veřejnost na české a saské straně hranic informovat o krizových situacích v daném regionu. V průběhu přípravy portálu se uskuteční i společná cvičení záchranných složek, různé semináře, školení a konference. Smyslem je přiblížit činnost záchanných složek na obou stranách hranice.
Výsledkem projektu bude propracovaný informační portál v českém a německém jazyce, který bude sloužit laické i odborné veřejnosti. Portál bude informovat o již existujících krizových situacích, ale nabídne také informace o prevenci i o tom, jak se v případných krizových zachovat. Bude také usnadňovat spolupráci záchranných složek na české i saské straně hranice.

Doprava a silniční hospodářství

Zde naleznete mapové podklady, využívané zejména odborem dopravy a silničního hospodářství k vlastní činnosti. Jsou to podklady, které zajišťují rychlý přístup k některým ne zcela běžně přístupným informacím jakými jsou informace o komunikacích (značení, staničení, informace o mostních objektech, autobusové zastávky, hlukové zátěže,…)

Rozvoj kraje a dotace

 

Zdravotní péče

Mapa zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém kraji obsahuje nemocnice, nemocnice následné péče, výjezdové základy zdravotnické záchranné služby, přehled ordinací lékařské pohotovostní služby, hygienické stanice a zdravotní ústavy.
Mapy dostupnosti zdravotnické záchranné služby vychází z „Plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby“ , který stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby místo události na území jednotlivých obcí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut.

Turistika a cestovní ruch

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám