„Územní studie Krušné Hory“

Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚÚK ÚPS), jako orgán územního plánování příslušný dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) k pořizování územně plánovacích podkladů, pořídil Územní studii Krušné hory - Ústecký kraj


Územní studie prověřuje možnost využití území Krušných hor s velkou přírodní hodnotou a to jak území vhodné pro rekreaci, či naopak k ochraně přírodních, kulturních, urbanistických a jiných hodnot, zároveň vytipovává lokality s možným potenciálem pro rozvoj území s vhodným způsobem využití. Řešení vychází ze stávajících prostorových vazeb v území a dochovaných historických hodnot a charakteru oblasti Krušných hor.  

Územní studie Krušné hory - Ústecký kraj byla dne 26. 2. 2020 v souladu s ust. § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), schválena pořizovatelem jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Odkaz na stažení územní studie

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám