„Územní studie Jezero Milada“

Krajský úřad Ústeckého kraje, jako orgán územního plánování příslušný dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) k pořizování územně plánovacích podkladů, pořídil Územní studii Jezero Milada.

Obsahem územní studie je návrh využití území, vycházející z priorit státu a kraje, zakotvených v platných územně plánovacích nástrojích (Politika územního rozvoje ČR, Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje), zkoordinovaný se stávajícími hodnotami území a potřebou ochrany přírody a krajinného rázu území jezera Milada. Územní studie prověřila a vyhodnotila známé, případně aktuálně zjištěné a připravované záměry v území, posoudila míru využití území v kontextu širších územních vazeb a zohlednila specifika a potřeby přilehlého zájmového území ve správním území měst a obcí Ústí nad Labem, Trmice, Chabařovice a Řehlovice. Cílem územní studie je podpora vzniku plnohodnotné polyfunkční příměstské krajiny se zdůrazněním složky rekreace a koordinace řešení využití území v územně plánovacích dokumentacích obcí v řešeném a zájmovém území.

V souladu s § 30 odst. 5 stavebního zákona byla dne 17.2.2021 schválena pořizovatelem možnost využití Územní studie Jezero Milada jako podkladu k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Územní studie Jezero Milada - textová část [PDF, 2,6 MB] (19.2.2021)

Výkres širších vztahů [PDF, 942 kB] (19.2.2021)
Výkres základního členění území [PDF, 394 kB] (19.2.2021)
Hlavní výkres [PDF, 805 kB] (19.2.2021)
Výkres koncepce veřejné infrastruktury [PDF, 525 kB] (19.2.2021)
Koordinační výkres [PDF, 962 kB] (19.2.2021)

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám