3. úplná aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem 2014

Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) Ústí nad Labem (pdf, 7,9 MB)

Příloha - PROBLÉMY (xlsx, 658 KB)

Kartogramy 2014

          - Kartogramy A
                    Horninové prostředí a geologie (A1) (pdf, 826 KB)
                    Vodní režim (A2) (pdf, 731 KB)
                    Hygiena životního prostředí (A3a) (pdf, 758 KB)
                    Ochrana přírody a krajiny (A4) (pdf, 1,2 MB)
                    Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa (A5) (pdf, 1,2 MB)
                    Veřejná dopravní infrasktruktura (A6a) (pdf, 941 KB)
                    Veřejná dopravní infrastruktura (A6b) (pdf, 946 KB)
                    Sociodemografické podmínky (A7) (pdf, 777 KB)
                    Bydlení (A8) (pdf, 748 KB)
                    Hospodářské podmínky (A10) (pdf, 748 KB)
                    Koeficient ekologické stability (A11) (pdf, 835 KB)
                    Imisní limity (A12) (pdf, 1 MB)
                    Dojížďka za prací (A13) (pdf, 810 KB)
                    Migrace obyvatel (A14) (pdf, 808 KB)

          - Kartogramy C
                    Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek (C1) (pdf, 728 KB)

Grafická část

- výkresy - mapová aplikace

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Ústí nad Labem

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám