2. úplná aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem 2012

Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Kartogramy   A
Horninové prostředí a geologie (A1)
Vodní režim (A2)
Hygiena životního prostředí (A3a)
překročení imisních limitů (A3b)
Ochrana přírody, krajiny a památek (A4a)
Koeficient ekologické stability (A4b)
Zemědělský půdní fond a lesy (A5a)
Podíl zemědělské půdy (A5b)
Veřejná dopravní infrastruktura (A6a)
Veřejná technická infrastruktura (A6b)
Vybavení infrastrukturou (A6c)
Sociodemografické podmínky (A7a)
Demografie (A7b)
Bydlení (A8)
Hospodářské podmínky (A10)

Kartogramy   C
Vyhodnocení vyvázenosti vztahu územních podmínek (C1)

Grafická část

výkresy - Mapová aplikace

 

Informace k 2. úplné aktualizaci ÚAP ORP Ústí nad Labem

2. úplná aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Ústí nad Labem byla zpracována v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

2. úplná aktualizace územně analytických podkladů byla dokončena 31. 12. 2012 a je zveřejněna v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona. V textové části je proveden rozbor stavu a vývoje jednotlivých tématických oblastí území. Mezi tyto oblasti spadají témata přírodních podmínek, sídelní struktury, stavu složek životního prostředí, dopravní a technické infrastruktury, ale také témata popisující dynamické činitele v území, zejména ekonomické, sociální, kulturně-historické a další. Jedním ze specifických cílů tohoto rozboru je nalezení základních hodnot území, jejichž zachování je klíčové z hlediska dalšího rozvoje území. Pro každé takto specifikované téma je zpracována SWOT analýza, která zahrnuje silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení, na jejichž základě jsou pak definovány hlavní problémy k řešení především v navazujících územně plánovacích dokumentacích. Dílčí SWOT analýzy a specifikace hlavních problémových témat se staly základem vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje. Závěrečným vyhodnocením rozboru udržitelného rozvoje území, jehož součástí jsou výše uvedené kapitoly, je určení problémů k řešení, směřujících zejména do územně plánovací dokumentace obcí.

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám