„Prověření možné varianty vedení 110 KV zásobujícího Šluknovský výběžek“

29.01.2014: MMR pořídilo územní studii „Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek“


Cílem územní studie bylo prověřit možnosti posílení kapacity a energetické bezpečnosti Šluknovského výběžku v zásobování elektrickou energií a to s ohledem na přírodní, sociální a hospodářské podmínky a limity dotčeného území navrhnout, dále bylo  cílem prověřit a vyhodnotit možné varianty propojení oblasti Šluknovského výběžku s elektrickou stanicí 400/110 kV Babylon. 
Důvodem zpracování územní studie bylo prověření jednoho z návrhů na aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR (dále PÚR ČR), obsaženého ve Zprávě o uplatňování PÚR ČR 2008 v části d) 3, kap.6, v bodě 28 - „Prověřit účelnost vymezení v PÚR ČR, popř. navržený směr vymezení, rozvojového záměru: koridoru pro propojení elektrické stanice 400/110 kV Babylon s oblastí Šluknovského výběžku“.

Tato územní studie bude mj. využita jako podklad pro přípravu návrhu aktualizace Politiky územního rozvoje ČR a vzhledem k tomu, že již byla vložena do evidence územně plánovací činnosti i v rámci územně plánovací činnosti krajů a obcí.
Územní studii naleznete v přiložených dokumntech.

Územní studie „Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek“ - textová část

Územní studie „Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek“ - grafická část

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám