„Územní studie zhodnocení plavebního stupně Děčín ve vazbě na udržitelný rozvoj území“

29.6.2018 prověřil krajský úřad aktuálnost "Územní studie zhodnocení plavebního stupně Děčín ve vazbě na udržitelný rozvoj území“ pořízené v roce 2011


Cílem územní studie byl zájem prověřit problematický úsek vodní cesty Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí ČR z hlediska vlivu jeho splavnosti nejen na životní prostředí, ale i na hospodářský rozvoj kraje a soudržnost společenství obyvatel území. 
Studie tvoří jeden z výstupů projektu LABEL, do kterého je Ústecký kraj na základě usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/5Z/2009 ze dne 22.4. 2009 zapojen. Projekt (celý název – „LABE-ELBE – Adaptace na povodňové riziko v povodí Labe“ spadá do Operačního programu nadnárodní spolupráce – oblast Střední Evropa (Central Europe).

Výsledky studie budou sloužit jako podklad pro budoucí aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, eventuelně jako podklad který může být použit při uplatnění požadavků při aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR.
Územní studii naleznete v přiložených dokumntech.

Územní studie zhodnocení plavebního stupně Děčín ve vazbě na udržitelný rozvoj území - textová část A

Územní studie zhodnocení plavebního stupně Děčín ve vazbě na udržitelný rozvoj území - textová část B

Územní studie zhodnocení plavebního stupně Děčín ve vazbě na udržitelný rozvoj území - grafická část

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám