ORP Litoměřice

 Územně analytické podklady ORP Litoměřice

Městský úřad Litoměřice, Úřad územního plánování v souladu s ustanovením § 27, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně anylytických podkladech, pořizuje územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod.

Územně analytické podklady pořizované MěÚ Litoměřice Úřadem územního plánování obsahují:

- podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území,jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,

- rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující:

1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky. Závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území
2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, k ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.

V souladu s ustanovením § 28 a § 29 stavebního zákona MěÚ Litoměřice v roce 2014 pořídil 3. úplnou aktualizaci ÚAP ORP Litoměřice.

 

Požadovanou dokumentaci vyberte v pravé části stránky.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám