ORP Kadaň

III. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚAP ORP KADAŇ 2014

Městský úřad Kadaň odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče jako pořizovatel územně analytických podkladů má dle § 28 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinnost průběžně aktualizovat ÚAP na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídit jejich úplnou aktualizaci.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území („limity využití území“), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci („rozbor udržitelného rozvoje území“).

Územně analytické podklady ORP Kadaň byly dle § 29 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednány s obcemi ve správním obvodu ORP Kadaň. Na základě § 5 vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, je součástí ÚAP ORP Kadaň DOKLAD O PROJEDNÁNÍ dle přílohy č. 3 k vyhlášce 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadovanou dokumentaci vyberte v pravé části stránky.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám