ORP Bílina

  Požadovanou

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

správního území obce

s rozšířenou působností Bílina

3.úplná aktualizace 2014
 

Městský úřad Bílina jako obec s rozšířenou působností pořídil k 31.12.2014  v souladu s §28 odst. (1) zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon), 3. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů ORP Bílina. Jejich úplné znění je zveřejněno na této stránce.

První územně analytické podklady byly pořízeny v roce 2008, jejich 1. úplná aktualizace pak v souladu se stavebním zákonem v roce 2010 a další 2. a 3. aktualizace vždy v následujících dvouletých cyklech.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území").

 

Požadovanou dokumentaci vyberte v pravé části stránky.

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám