Seznam oprávněných investorů

V této části jsou uveřejněny informace dle §23a odst. 1 a 2 stavebního zákona

Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investora do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.

Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odstavce 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odstavce 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.

Pro rychlé vyhledání zadejte text do okna a klikněte na nabídnutý název obce:


  Pro podrobné vyhledávání využijte vyhledávací formulář v aplikaci Poskytovatelé ÚAP

  Přihlášení uživatelé mohou záznamy vyhledané v aplikaci Poskytovatelé ÚAP EXPORTOVAT

  Kontakt

  Ing. Lukáš Morche
  odbor územního plánování a stavebního řádu

  morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

  Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

   

  Napište nám