2. úplná aktualizace ÚAP ORP Most

  Územně analytické podklady (ÚAP) jsou od 1.1.2007 novým nástrojem územního plánování. Povinnost pořizovat ÚAP vyplývá ze zákona č. 183/2006. Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ÚAP jsou obdobou dřívějších průzkumů a rozborů, které se od dnešních ÚAP lišily tím, že stav území byl zjišťován jednorázově za účelem zpracování ÚPD pro jedno správní území obce. Dnešní ÚAP jsou pořizovány a průběžně aktualizovány pro území obcí s rozšířenou působností a kraje, z čehož vyplývá zpracování ve dvojí podrobnosti. ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území ("limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci ("rozbor udržitelného rozvoje území"). Pořízení ÚAP se řídí §§ 25 – 30 Stavebního zákona, obsahové náležitosti ÚAP stanovuje vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (§ 4, příloha č.1 A a 1B).Textová část

Textová část ÚAP - aktualizace 02/2013  

Grafická část

výkresy - mapová aplikace

 

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

 

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám