2. úplná aktualizace ÚAP ORP Louny 2012

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP LOUNY – úplná aktualizace 2012


TEXTOVÁ ČÁST ÚAP ORP LOUNY
T1 TEXT

PODKADY PRO RURÚ – PŘÍLOHA A
A KARTY OBCÍ (podklad pro RURÚ)

KARTOGRAMY – PŘÍLOHA B:
K1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
K2 VODNÍ REŽIM
K3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
K4 OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINY
K5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
K6 – a VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
K6 – b VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
K6 – c VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ENERGETIKA
K6 – d VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SPOJE
K6 – e OSTATNÍ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
K7 – a BILANCE POČTU OBYVATEL – MEZIROČNÍ
K7 – b BILANCE POČTU OBYVATEL – DLOUHODOBÁ
K8 HUSTOTA ZALIDNĚNÍ
K9 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

VÝKRESY – PŘÍLOHA C:
V1 VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ (42 MB)
V2 VÝKRES LIMITŮ (92 MB)
V3 VÝKRES ZÁMĚRŮ V ÚZEMÍ (45 MB)
V4 VÝKRES PROBLÉMŮ (11 MB)

 

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám