1. úplná aktualizace ÚAP ORP Louny 2010

Textová část

T1 text

Kartogramy   

K1   Horninové prostředí a geologie
K2   Vodní režim
K3   Hygiena životního prostředí
K3a Koeficient ekologické stability
K4   Ochrana přírody, krajiny a památek
K5   Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
K6   Veřejná dopravní a technická infrastruktura

K7   Bilance počtu obyvatel
K8   Hustota zalidnění
K9   Rekreace a cestovní ruch
K10 Hospodářské podmínky


Grafická část

V1. VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ

V2. VÝKRES LIMITŮ

V3. VÝKRES ZÁMĚRŮ V ÚZEMÍ

V4. VÝKRES PROBLÉMŮ

 

 

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám