4. úplná aktualizace ÚAP ORP Bílina 2016

TEXTOVÁ ČÁST (v pdf):

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Bílina

Přílohy textové části (v pdf):

1. Kartogramy vybraných jevů.

INDIKÁTORY ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ENVI 1                       Míra plánovaného růstu zastavěného území 
ENVI 2                       Míra recyklace zastavěných pozemků 
ENVI 3                       Koeficient ekologické stability 
ENVI 4                       Lesnatost 
ENVI 5                       Podíl ZPF I. a II. třídy ochrany
ENVI 6                       Podíl ZCHÚ 
ENVI 7                       Kvalita ovzduší
ENVI SOUHRN         Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí

INDIKÁTORY ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

EKON 1                    Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných 
EKON 2                    Míra podnikatelské aktivity 
EKON 3                    Terciární sektor
EKON 4                    Podíl ploch výroby 
EKON 5                    Podíl ploch brownfields
EKON 6                    Hustota dopravní infrastruktury
EKON 7                    Hustota turistických tras a stezek 
EKON SOUHRN      Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj

INDIKÁTORY ÚZEM. PODMÍNEK PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL

SOCIO 1                  Index vývoje celkového počtu obyvatel 
SOCIO 2                  Relativní migrace 
SOCIO 3                  Index stáří
SOCIO 4                  Dostupnost MŠ 
SOCIO 5                  Intenzita bytové výstavby
SOCIO 6                  Stáří domovního fondu
SOCIO 7                  Dostupnost obce veřejnou hromadnou dopravou 
SOCIO SOUHRN    Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společ. obyv.

VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Kartogram  vyváženosti

GRAFICKÁ ČÁST (v pdf):

1.   VÝKRES HODNOT 
      
Výkres hodnot – legenda 

2.   VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
      Výkres limitů - legenda 

3.   VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
      Výkres záměrů - legenda 

4.   VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH 
      Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích - legenda 

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Bílina

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám