3. úplná aktualizace ÚAP ORP Bílina 2014

Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Bílina (pdf, 5 MB)

Přílohy textové části

Kartogramy vybraných jevů:

1. Indikátory územních podmínek pro příznivé životní prostředí

ENVI 1                       Míra plánovaného růstu zastavěného území (pdf, 222 KB)
ENVI 2                       Míra recyklace zastavěných pozemků (pdf, 247 KB)
ENVI 3                       Koeficient ekologické stability (pdf, 154 KB)
ENVI 4                       Lesnatost (pdf, 275 KB)
ENVI 5                       Podíl ZPF I. a II. třídy ochrany (pdf, 281 KB)
ENVI 6                       Podíl ZCHÚ (pdf, 170 KB)
ENVI 7                       Kvalita ovzduší (pdf, 161 KB)
ENVI SOUHRN         Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí (pdf, 142 KB)

2. Indikátory územních podmínek pro hospodářský rozvoj

EKON 1                    Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných (pdf, 151 KB)
EKON 2                    Míra podnikatelské aktivity (pdf, 153 KB)
EKON 3                    Terciární sektor (pdf, 155 KB)
EKON 4                    Podíl ploch výroby (pdf, 209 KB)
EKON 5                    Podíl ploch brownfields (pdf, 201 KB)
EKON 6                    Hustota dopravní infrastruktury (pdf, 181 KB)
EKON 7                    Hustota turistických tras a stezek (pdf, 155 KB)
EKON SOUHRN      Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj (pdf, 142 KB)

3. Indikátory územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel

SOCIO 1                  Index vývoje celkového počtu obyvatel (pdf, 149 KB)
SOCIO 2                  Relativní migrace (pdf, 149 KB)
SOCIO 3                  Index stáří (pdf, 149 KB)
SOCIO 4                  Dostupnost MŠ (pdf, 154 KB)
SOCIO 5                  Intenzita bytové výstavby (pdf, 147 KB)
SOCIO 6                  Stáří domovního fondu (pdf, 153 KB)
SOCIO 7                  Dostupnost obce veřejnou hromadnou dopravou (pdf, 263 KB)
SOCIO SOUHRN    Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společ. obyv. (pdf, 142 KB)

4. Vyváženost územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

Kartogram  vyváženosti (pdf, 132 KB)

Grafická část

1.   VÝKRES HODNOT (pdf, 21,2 MB)
                     
Výkres hodnot – legenda (pdf, 294 KB)

2.   VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (pdf, 27,7 MB)
                     Výkres limitů - legenda (pdf, 276 KB)

3.   VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (pdf, 17,1 MB)
                     Výkres záměrů - legenda (pdf, 247 KB)

4.   VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH (pdf, 22,9 MB)
                     Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích - legenda (pdf, 261 KB)

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Bílina

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám