2. úplná aktualizace ÚAP ORP Bílina 2012

Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje územ ORP Bílina

Přílohy textové části (pdf):

1. Kartogramy vybraných jevů

a. Míra nezaměstnanosti
b. Podnikatelské subjekty
c. Věková struktura
d. Vývoj počtu obyvatel
e. Vzdělanostní struktura
f. Bytová struktura
g. Koeficient ekologické stability
h. Kvalita ovzduší

2. Kartogram kategorizace území dle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

    Kartogram vyváženosti

 

 

Grafická část

  1. VÝKRES HODNOT
  2. VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
  3. VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
  4. VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH

 

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám