O projektu

Geoportál ÚAP a jeho následný 5-letý provoz je realizován v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07230, přičemž vybudování geoportálu ÚAP je součástí podprojektu „Digitální mapa veřejné správy“ (dále též „DMVS“). Ústecký kraj je v rámci tohoto projektu příjemcem finanční podpory z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 6.2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblast podpory 6.2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, č. výzvy 08 (dále jen Výzva“).

Geoportál ÚAP je nástroj protvorbu a údržbu územně analytických podkladů, nástroj pro správu, publikování, distribuci a aktualizaci dat územního plánování, nástroj pro efektivní práci DMVS. Součástí geoportálu ÚAP je jednotný metadatový systém a datový sklad.

 

Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji (CZ.1.06/2.1.00/08.07230)

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Šance pro váš rozvoj

 

Co je to GIS?

Geografický informační systém (GIS) (anglicky: Geographic information system) je na počítačích založený informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. Geodata, se kterými GIS pracuje, jsou definována svou geometrií, topologií, atributy a dynamikou.Geografický informační systém umožňuje vytvářet modely části Zemského povrchu pomocí dostupných softwarových a hardwarových prostředků. Takto vytvořený model lze pak využít například při evidenci katastru nemovitostí, předpovídání vývoje počasí, určování záplavových zón řek, výběru vhodné lokace pro čistírnu odpadních vod, plánování výstavby silnic, apod.

Na portálu najdete informace z oblasti geodat krajského úřadu, tematické mapové kompozice, popisy mapových služeb, editor pro tvorbu metadat podle pravidel směrnice INSPIRE, informace o možnosti poskytování digitálních dat krajského úřadu obcím, projektantům, studentům apod.

Jak funguje GIS na Krajském úřadě ÚK

Krajký GIS je tvořen a spravován nástroji společnoti ESRI. Pro tvorbu mapových projektů využíváme ArcGIS Desktop ve dvou licenčních úrovních ArcView a ArcInfo s nadstavbami DIE ,Network Analyst, 3D Analyst, Spatial Analyst a Image Extension pro ArcGIS Server. S tímto softwarem na krajském úřadě pracují pracovníci různých odborů a oddělení (např. Odb.dopravy,životního prostředí, územního plánování, odd.informatiky atd.).Pro publikování dat (mapových služeb) na internet využíváme ArcGIS Server ve spojení s různými typy prohližeců.
(např.Flexviewer,Silverlight atd.). Dále zde využíváme i některé Open Source produkty jako např. Grass Gis.

 

 

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám