4. Aktualizace ZÚR Ústeckého kraje (účinná od 4.2.2023)

Zastupitelstvo Ústeckého kraje jako příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění za použití § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a dále v souladu s § 6 a Přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydalo 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (4aZÚR ÚK), kterou se mění Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění aktualizace č. 1, 2 a 3.

Dokumentace je momentálně zveřejněna na našem hlavním webu

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám