3. Aktualizace ZÚR Ústeckého kraje (účinná od 17.2.2019)

Zastupitelstvo Ústeckého kraje jako příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění za použití § 42a a § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a dále v souladu s § 6 a Přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění vydalo 3. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (3aZÚR ÚK), kterou se mění Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1.

Usnesení ZÚK o vydání 3. A ZÚR ÚK

OOP 3. A ZÚR ÚK

Struktura obsahu tohoto opatření obecné povahy a počet jeho příloh, které jsou jeho nedílnou součástí, vychází ze ZÚR ÚK ve znění Aktualizace č.1.

Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí výrokové části tohoto opatření obecné povahy a jsou předmětem vydání Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Dle § 42 odst. 9 stavebního zákona se aktualizace zásad územního rozvoje včetně zkráceného postupu pořízení aktualizace vydává pouze v rozsahu měněných částí.

Příloha č. 1 OOP - Textová část 3aZÚR ÚK (obsah dle § 42 odst. 9 stavebního zákona a části I. bodu (1) Přílohy č. 4  vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Příloha č. 2 OOP - Grafická část 3aZÚR ÚK (obsah dle § 42 odst. 9 stavebního zákona a části I. bodu (2) Přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

          Výkres ploch a koridorů [PDF, 18,2 MB]
          Výkres VPS a VPO [PDF, 17,3 MB]


Ostatní níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy, odůvodňují navrhované změny řešení ZÚR ÚK ve znění Aktualizace č.1 a obsahují vyhodnocení stanovisek, připomínek a rozhodnutí o námitce uplatněných v rámci veřejného projednání  návrhu 3aZÚR ÚK pořizované zkráceným postupem dle § 42a ve spojení s § 42b stavebního zákona.

Příloha č. 3 OOP  - Textová část odůvodnění 3aZÚR ÚK obsahující zdůvodnění navrhovaných změn řešení ZÚR ÚK, ve znění Aktualizace č.1 (obsah dle části II. bodu (1) přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

                              - srovnávací text

Příloha č. 4 OOP - Grafická část odůvodnění 3aZÚR ÚK (obsah dle části II. bodu (2) přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

          Koordinační výkres [PDF, 21,2 MB]
          Výkres širších vztahů [PDF, 3,5 MB]

Příloha č. 5 OOP - Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu 3aZÚR ÚK dle § 42b odst. 4 stavebního zákona a stanovisko MMR dle § 42b odst. 5 stavebního zákona

Příloha č. 6 OOP - Vyhodnocení připomínek uplatněných dle § 39 odst. 2 ve spojení s § 42b odst. 4 stavebního zákona v rámci veřejného projednání návrhu 3aZÚR ÚK

Příloha č. 7 OOP - Rozhodnutí o námitce uplatněné dle § 39 odst. 2 ve spojení s § 42b odst. 4 stavebního zákona v rámci veřejného projednání návrhu 3aZÚR ÚK

Příloha č. 8 OOP - Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných dle § 39 odst. 4 stavebního zákona k návrhu rozhodnutí o námitce a k návrhu vyhodnocení připomínek

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám