2. Aktualizace ZÚR Ústeckého kraje (účinná od 6.8.2020)

Zastupitelstvo Ústeckého kraje jako příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění za použití § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a dále v souladu s § 6 a Přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydalo 2. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK), kterou se mění Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění aktualizace č. 1 a 3.

Upozornění na zrušení části 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, která nabyla účinnosti dne 6.8.2020.
Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem (č.j. 40 A 1/2021 – 319 ze dne 31. srpna 2021), který nabyl právní moci dne 13.9.2021 (viz příloha č. 1), byla v textové části 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje zrušena v bodě 163 poslední odrážka, kde bylo uvedeno: „zastavěná území; 500 m od zastavěného území a zastavitelných ploch“.

Usnesení ZÚK o vydání 2. A ZÚR ÚK

OOP 2. A ZÚR ÚK

Struktura obsahu tohoto opatření obecné povahy a počet jeho příloh, které jsou jeho nedílnou součástí, vychází ze ZÚR ÚK ve znění Aktualizace č. 1 a 3.

Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí výrokové části tohoto opatření obecné povahy a jsou předmětem vydání Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Dle § 42 odst. 9 stavebního zákona se aktualizace zásad územního rozvoje včetně zkráceného postupu pořízení aktualizace vydává pouze v rozsahu měněných částí.

Příloha č. 1 OOP - Textová část 2aZÚR ÚK (obsah dle § 42 odst. 9 stavebního zákona a části I. bodu (1) Přílohy č. 4  vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Příloha č. 2 OOP - Grafická část 2aZÚR ÚK (obsah dle § 42 odst. 9 stavebního zákona a části I. bodu (2) Přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

          Výkres uspořádání území [PDF, 31,8 MB]

          Výkres ploch a koridorů [PDF, 18,2 MB]

          - Výkres krajin [PDF, 28,1 MB]

          - Výkres VPS a VPO [PDF, 17,3 MB]


Ostatní přílohy níže uvedené jsou nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy, odůvodňují navrhované změny řešení ZÚR ÚK ve znění Aktualizace č. 1. a 3.; obsahují textovou a grafickou část a vyhodnocení stanovisek, vyjádření, připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných při pořízení 2aZÚR ÚK.

Příloha č. 3a  -  Textová část odůvodnění 2aZÚR ÚK obsahující zdůvodnění navrhovaných změn řešení ZÚR ÚK ve znění Aktualizace č. 1 a 3. (obsah dle části II. bodu (1) přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Příloha č. 3b  - Srovnávací text  (text s vyznačením změn dle části II. bodu (1) písm. f) přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Příloha č. 4 OOP - Grafická část odůvodnění 2aZÚR ÚK (obsah dle části II. bodu (2) přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

          Koordinační výkres [PDF, 21,2 MB]

          Koordinační výkres - příloha [PDF, 22,7 MB]

          - Výkres širších vztahů [PDF, 8,2 MB]

Příloha č.  5 - Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území

Příloha č.  6 - Vyhodnocení připomínek uplatněných dle § 37 odst. 2 a 3 stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území

Příloha č.  7 - Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných dle § 39 odst. 2 stavebního zákona v rámci veřejného projednání návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 8 -  Vyhodnocení připomínek uplatněných dle § 39 odst. 2 stavebního zákona v rámci veřejného projednání návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 9 -  Rozhodnutí o námitkách uplatněných dle § 39 odst. 2 stavebního zákona v rámci veřejného projednání návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů

Příloha č. 10 - Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných dle § 39 odst. 4 stavebního zákona k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek

Příloha č. 11 -   Vyhodnocení vyjádření příslušných orgánů sousedního státu

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám