1. Aktualizace ZÚR Ústeckého kraje (účinná od 20.5.2017)

Zastupitelstvo Ústeckého kraje jako příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění za použití § 42 odst. 6 a § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a dále v souladu s § 6 a § 10 a Přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydalo 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (1. A ZÚR ÚK), kterou se mění Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), vydané Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011, které nabyly účinnosti dne 20.10.2011.

Usnesení ZÚK o vydání 1. A ZÚR ÚK

OOP 1. A ZÚR ÚK

Struktura obsahu tohoto opatření obecné povahy a počet jeho příloh, které jsou jeho nedílnou součástí vychází z platných ZÚR ÚK.

Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou součástí výrokové části tohoto opatření obecné povahy a jsou předmětem vydání Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Dle § 10 vyhlášky č. 500/2006 Sb., se při aktualizaci zásad územního rozvoje vydávají pouze měněné části zásad územního rozvoje.

Příloha č. 1 OOP - textová část výrok

Příloha č. 2 OOP - grafická část výrok

          Výkres ploch a koridorů [PDF, 18,2 MB]
          Výkres VPS a VPO [PDF, 17,3 MB]
          Schéma č. 1 až č. 9 [PDF, 30,6 MB]

Ostatní přílohy níže uvedené jsou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy, odůvodňují navrhované změny řešení platných ZÚR ÚK, vyhodnocení stanovisek, vyjádření, připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných při pořízení 1. A ZÚR ÚK:

Příloha č. 3 OOP - textová část odůvodnění

Příloha č. 4 OOP - grafická část odůvodnění

          Koordinační výkres [PDF, 21,2 MB]
          Výkres širších vztahů [PDF, 3,5 MB]

Příloha č. 5 OOP - vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů podle § 37 stavebního zákona

Příloha č. 6 OOP - vyhodnocení připomínek podle § 37 stavebního zákona

Příloha č. 7 OOP - vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů podle § 39 odst. 2 stavebního zákona

Příloha č. 8 OOP - vyhodnocení připomínek podle § 39 stavebního zákona

Příloha č. 9 OOP - rozhodnutí o námitkách

Příloha č. 10 OOP - vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů podle § 39 odst. 4 stavebního zákona

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám